Споразумение с панелистите

Добре дошли в "Договора за участие в панела” на МАП Маркетинг Рисърч ООД.

Този договор описва общите условия, при които МАП Маркетинг Рисърч Ви предлага достъп до услугите си. Ако Вие не приемате тези условия или имате някакви въпроси, на които "Често задавани въпроси" не могат да отговорят, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 1. Право на участие. Услугите на МАП Маркетинг Рисърч могат да ползват само лица, които имат право да сключват законни договори в съгласие с българското законодателството и приемат условията на настоящият договор. В панела на МАП Маркетинг Рисърч може да се регистрира само едно лице от домакинството, но в изследванията могат да участват и други, нерегистрирани членове (майка, баща, брат, сестра, съпруг, съпруга и др.). Това се допуска, когато за целите на изследователския проект се търси по-широка аудитория (напр. домакини или 14-годишни). В тези случаи МАП Маркетинг Рисърч ще Ви уведоми предварително, за да получи Вашето и тяхното съгласие, без да е необходима нова регистрация. Изискваната в регистрационната форма информация служи за идентифициране на лицето в правния мир. При възникнал спор, ако въведените данни не отговарят точно на представените официални документи, лицето няма да може да докаже своята идентичност. МАП Маркетинг Рисърч, по собствена преценка, може да откаже правото на участие на всеки един потребител по всяко време.
 2.  Такси. Включването в панела на МАП Маркетинг Рисърч е безплатно и доброволно. МАП Маркетинг Рисърч може по собствено усмотрение да добавя, изключва или изменя някои или всички услуги по всяко време. Ако за нещо трябва да се плаща, това ще Ви бъде изрично съобщено.
 3. Конфиденциалност. Нашата гаранция за конфиденциалност е описана във "Фирмена политика", която е неразделна част от настоящия договор по референция.
 4. Преустановяване. В случай, че МАП Маркетинг Рисърч установи, че Вие сте свързани с измамни действия срещу или по отношение на нашия сайт, както и ако стане очевидно, че сте постъпвали нечестно и недобронамерено при участието си в нашите он-лайн проучвания, тестове или "Програмата за привличане на други участници", може да преустанови или прекъсне Вашата регистрация, без каквито и да било обезщетения. Вие можете по собствено желание да анулирате регистрацията си в панела на МАП Маркетинг Рисърч.
 5. Нарушения. Ако Вие нарушите този Договор или при установена от нас недостоверност на информацията, която ни изпращате, ние можем незабавно временно или окончателно да преустановим Вашето участие.
 6. Общо спазване на законите. Вие сте длъжни да спазвате всички законно установени норми, както и приложимите им актове, които касаят използването на нашите услуги.
 7. Без участието на друга агенция. Вие и МАП Маркетинг Рисърч сте независими контрагенти, и никаква агенция, партньорство, съдружие, наемни или франчайзингови отношения не се инициират и не се създават от този Договор.
 8. Промени. МАП Маркетинг Рисърч може да променя общите условия по договора. Промяната влиза в сила след публикуването и в страницата ни в Интернет. При промяна ние се задължаваме на видно място в главната си страница да публикуваме съобщение, че има промяна на договора. В случай, че вие не инициирате прекратяване на регистрацията си, се счита, че го приемате заедно с внесените промени.
 9. Съобщения. С изключение на изрично установени становища, съобщения могат да се изпращат на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или на e-mail-адреса, който Вие сте дали на МАП Маркетинг Рисърч по време на регистрацията си или други адреси, които сте посочили. Съобщенията стават валидни 24 часа след изпращането им, освен ако изпращащата страна не е уведомена предварително, че e.mail адресът на получателя е невалиден. Възможно е ние да Ви изпращаме съобщения с предплатени марки и препоръчана поща, на адреса, който сте посочили в регистрационната си форма. В този случай съобщението става валидно от датата на получаване на писмото.
 10. Допълнителни условия. От момента на регистрацията се счита, че между двете страни (МАП Маркетинг Рисърч ООД и участника) съществува правно валиден договор. С регистрацията си в панела на МАП-Маркетинг рисърч Вие декларирате, че сте се запознали, приемате изцяло и се задължавате да спазвате условията на договора, изложени по-горе. Този Договор поставя началото на разбирателството и взаимно сътрудничество между нас по отношение на материята, разгледана в него. Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима.
 11. Общи положения. Всеки спор или искане, който възникне във връзка с този Договор, ще се решава съгласно разпоредбите на българското законодателство. Ние не гарантираме продължителен, непрекъснат или абсолютно сигурен достъп до нашите услуги, поради което при работата с нашия сайт трябва да се отчитат и факторите извън нашия контрол. Ако някое условие от този договор се окаже невалидно или неизпълнимо, то би трябвало да се отмени, а останалите остават в сила. Заглавията на точките от договора са само информативни, а не определящи, лимитиращи, или тълкуващи обхвата или степента на въпросния раздел. Евентулният ни неуспех да реагираме на дадено нарушение от Ваша или от други страни, не ни отнема правото да реагираме срещу последващи или подобни нарушения.

  Във връзка с чл. 19 от ЗЗЛД, декларирам, че съм съгласен/а във връзка с изпълнение на дейността на портала да се използват мои лични данни, както следва: трите имена, ЕГН, образование, интереси, трудова дейност, семейно положение и други.
 12. Адрес. Услугите, представени в настоящият сайт се предлагат от МАП Маркетинг Рисърч ООД, с адрес: гр.София-1715, ЖК Младост 4, бл. 426А, вх. Б, ет.1. Последваща информация може да се получи по пощата на този адрес.